Regulamin Sklepu

REGULAMIN sklepu internetowego "Generatory Black Power"

Regulamin Sklepu

1. Sklep internetowy www.generatoryblackpower.pl prowadzony jest przez firmę INNOVATION ENERGY TECHNOLOGIES LTD. z siedzibą 128 City Road, EC1V 2NX London, United Kingdom zarejestrowaną w Companies House pod numerem identyfikacyjnym 14466278, reprezentowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez agenta:
Mieczysław Kozłowski (województwo pomorskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, warminsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie), kontakt e-mail: mieczyslaw.kozlowski@generatoryblackpower.pl,
Janusz Dudek (pozostała część kraju), kontakt e-mail: janusz.dudek@generatoryblackpower.pl, tel. +48 22 247 20 22.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. Zawartość sklepu nie stanowi oferty w myśl kodeksu cywilnego. Sklep jest sklepem specjalistycznym i większość oferowanych produktów nie jest przeznaczona dla odbiorcy detalicznego (nie jest wyrobem czy produktem konsumenckim, przeznaczonym do bezpośredniego użycia), wymaga podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki, elektrotechniki, mechaniki, jak również minimalnej znajomości języków obcych. Sprzedaż w tym zakresie nie podlega zasadom sprzedaży konsumenckiej. Sklep prowadzi w wyjątkowych przypadkach sprzedaż detaliczną, w ramach której oferta skierowana jest do osób fizycznych (konsumentów).

3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową. Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy klientem a sklepem. Klient dokonując zakupu oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią (w przypadku osób fizycznych-konsumentów). Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Złożenie zamówienia jest ponadto równoznaczne z upoważnieniem sklepu do wystawienia faktury bez podpisu klienta.

4. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się od mailowego potwierdzenia złożonego zamówienia (pod e-mail, który klient podał w zamówieniu) lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia na wskazany rachunek bankowy na fakturze lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia poprzez operatora płatności ekspresowych. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z klientem w ciągu 72 godzin lub w przypadku braku zaksięgowania wpłaty w przeciągu 72 godzin od złożenia zamówienia, zamówienie nie będzie realizowane.

5. Zamówienia zostaną zrealizowane w terminie nieprzekraczającym 3 miesiące kalendarzowe od złożenia zamówienia. Okres 3 miesięcy przeznaczony jest na produkcję towarów oferowanych przez producenta oraz testów tych towarów.

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży - faktura VAT.

8. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT wg stawek określonych przez aktualnie obowiązujące przepisy. Wyjątek stanowić mogą ceny opisane jako netto.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, wycofywania starych modeli, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Dostawa towaru odbywa się naszym wyspecjalizowanym transporter i jest wykonywana włacznie z usługą montażu przez naszego pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

11. Koszty dostawy podane są każdorazowo podczas realizacji zamówienia.

12. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.

13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia towaru w określonym wyżej terminie (np. przestój w produkcji, utrata zysku lub inne straty) wynikające z przyczyn niezależnych od sprzedawcy.

14. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z listy: płatności internetowe lub przelew bankowy. Każdorazowo przy realizacji zamówienia klient dokonuje świadomego wyboru formy płatności.

15. Zgodnie z ustawą z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klient będący osobą fizyczną (konsument), nabywającą towar konsumencki w celach nie związanych z działalnością gospodarczą, może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony, oraz jeśli jest to produkt gotowy do użycia - nie jest towarem produkowanym na zamówienie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim dokumentem zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, chyba że klient-konsument już wcześniej wysłał takie oświadczenie. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

16. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 14 nie przysługuje konsumentowiw następujących wypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 14,
b) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

17. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest zgłoszenie reklamacyjne wysłane drogą e-mail na adres serwisa@generatoryblackpower.pl. Wzór do zgłoszenia dostępny jest do pobrania pod adresem link, a wysyłka zgłoszenia w inny sposób niż drogą elektroniczną będzie nieskuteczna. Naprawa towaru lub jego wymiana odbywa się po ustaleniu z działem serwisu terminu świadczenia naprawy pod adresem montażu urządzenia u klienta. W przypadku niemożliwości naprawy urządzenia mobilny serwis wymieni urządzenie na nowe, a w przypadku braku możliwości wymiany urządzenie uszkodzone w okresie gwarancji zabierze od klienta sporządzając protokół odbioru oraz zleci Producentowi dokonanie zwrotu środków na wskazany w protokole numer rachunku bankowego. Zwrot nastapi w przeciągu 14 dni kalendarzowych od spisania protokołu odbioru uszkodzonego urządzenia przez mobilny serwis.

18. W przypadku ewentualnej niezgodności produktu z umową oraz w przypadku wad produktu, można złożyć reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym też celu należy skontaktować się z sklepem internetowym drogą poczty elektronicznej e-mail na pod adresem serwis@generatoryblackpower.pl w celu ustalenia odbioru urządzenia przez mobilny serwis producenta.

19. Klient odbierający towar zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wszystkie ustalone towary są w przesyłce oraz czy przesyłka nie zawiera uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzenia przesyłki i/lub towaru należy spisać w obecności dostawcy protokół szkody oraz poinformować o tym fakcie sklep. Reklamację dotyczącą uszkodzeń mechanicznych towaru i/lub przesyłki powstałych podczas transportu należy wraz z protokołem i produktem dostarczyć według zasad określonych w pkt 18.

20. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a przedsiębiorcą, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Regulaminu.

21. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych klienta przez sklep w celu realizacji transakcji w sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
b) przekazanie swojego adresu e-mail do INNOVATION ENERGY TECHNOLOGY LTD. oraz na przetwarzanie przez sklep www.generatoryblackpower.pl oraz INNOVATION ENERGY TECHNOLOGY LTD. , danych osobowych klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.

22. Towary sprzedawane przez producenta i sklep internetowy posiadają zabezpieczenia w postaci plomb, których naruszenie stanowi złamanie warunków gwarancji. W przypadku naruszenia plomb gwarancyjnych przez organ Państwowej Straży Pożarnej należy sporządzić protokuł po naruszeniu tych plomb z wskazaniem powodu naruszenia oraz przekazać ten protokół producentowi drogą poczty elektronicznej na adres e-mail info@generatorypowerbrakes.pl. Prawo do naruszenia plomb gwarancyjnych posiada również serwis mobilny oraz serwis zewnętrzny, który podpisał z producentem umowę na serwisowanie urządzeń wyprodukowanych przez producenta. Po wykonaniu napraw przez serwis zostaną założone nowe plomby gwarancyjne.

23. Klient dokonujący zakupu i zamówienia zobowiązuje się do zawarcia z producentem/sprzedawcą umowy NDA (umowa o zachowaniu poufności) obowiązującej w okresie obowiązywania gwarancji na towar, tym samym zabrania się otwierania urządzenia, zmian w konstrukcji urządzenia we własnym zakresie, napraw we własnym zakresie lub w serwisie nie posiadającej podpisanej umowy z producentem na serwisowanie urządzeń producenta. Wszelkie działania tego rodzaju będą miały znamiona niedochowania poufności zgodnie z zawartą umową NDA pomiędzy klientem i producentem. Wzór dokumentu NDA do uzupełnienia można pobrać z tego linku.

24. Klient zobowiązuje się do dostarczenia podpisanej umowy NDA w terminie nieprzekraczającym 3 dni kalendarzowych od dokonania zamówienia pod rygorem unieważnienia zamówienia.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

26. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie, z poinformowaniem klienta o możliwej zmianie w czasie minimalnym 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian do regulaminu.

27. Spory wynikające z realizacji umowy strony będą starały się rozwiązywać na drodze negocjacji albo polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny rzeczowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.